Вы можете листать фотографии при помощи кнопок ← и → на вашей клавиатуре.

Àëåêñåé Âîðîáüåâ, Âðó÷åíèå ïðåìèè «Æåíùèíà ãîäà 2010» ïî âåðñèè æóðíàëà «Ãëàìóð», Íîâàÿ Îïåðà, Ìîñêâà, 18 íîÿáðÿ 2010 ãîäà.