Вы можете листать фотографии при помощи кнопок ← и → на вашей клавиатуре.

Àëåêñåé Âîðîáüåâ íà öåðåìîíèè âðó÷åíèÿ ïðåìèè «Òîï 100 ñàìûõ ñåêñóàëüíûõ æåíùèí ïëàíåòû 2011» ïî âåðñèè æóðíàëà FHM. Ôîòî Åâãåíèé Ôåäîòîâ/ Starface.ru