Вы можете листать фотографии при помощи кнопок ← и → на вашей клавиатуре.

Ðîññèÿ. Ìîñêâà. 20 èþíÿ. Ïåâåö Àëåêñåé Âîðîáüåâ ïåðåä öåðåìîíèåé îòêðûòèÿ 35-ãî Ìîñêîâñêîãî Ìåæäóíàðîäíîãî êèíîôåñòèâàëÿ ó òåàòðà «Ðîññèÿ». Ôîòî ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ/ Âÿ÷åñëàâ Ïðîêîôüåâ