Вы можете листать фотографии при помощи кнопок ← и → на вашей клавиатуре.

Ðîññèÿ. Ìîñêâà. 8 èþíÿ. Ïåâåö Äèìà Áèëàí, ïîëó÷èâøèé ïðåìèþ «ÌÓÇ-Ò» â íîìèíàöèè «Ëó÷øèé èñïîëíèòåëü», íà öåðåìîíèè íàãðàæäåíèÿ â ñïîðòêîìïëåêñå «Îëèìïèéñêèé». Ôîòî ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ/ Àëåêñàíäðà Ìóäðàö