Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Ïðåìüåðà ôèëüìà Íèêèòû Ìèõàëêîâà «Óòîìëåííûå ñîëíöåì 2: Ïðåäñòîÿíèå» â Ãîñóäàðñòâåííîì Êðåìëåâñêîì äâîðöå. Àêòåð Äìèòðèé Äþæåâ ñ ñóïðóãîé Òàòüÿíîé.

Вы можете листать фотографии при помощи кнопок ← и → на вашей клавиатуре.
Другие галереи знаменитости: