Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Ïîêàç êîëëåêöèè ñåçîíà îñåíü-çèìà 11/12 ìîäåëüåðà Âàëåíòèíà Þäàøêèíà. Ïåâèöà Àëëà Ïóãà÷åâà è àðòèñò, òåëåâåäóùèé Ìàêñèì Ãàëêèí.

Вы можете листать фотографии при помощи кнопок ← и → на вашей клавиатуре.
Другие галереи знаменитости: